top of page
1_Khronos I,II_rombilde b.jpg
r%C3%B8d_web%20str_edited.jpg

Mitt kunstneriske ståsted;

Repetisjon, rytme og fortsettelse - som selve livet vi lever. Erkjennelse av at det er i de viktige små mellomrommene at livet og tilstedeværelsen er.

 

Arbeidene mine består av romlige installasjoner, maleri, tegning og grafikk. Linjen som uttrykksmiddel har alltid fulgt meg, og er måten jeg forstår verden på. Linjenes enkelhet gir mulighet til å kommunisere noe universelt og allment om livet. Jeg jobber i et abstrakt formspråk, hovedsakelig med papir og tusj for å komme tett på.

 

Lyden av tusjen som sakte glir over papiret og etterlater spor etter håndens konsentrerte bevegelse gir en følelse av tilstedeværelse. Sansenes møte med materialet og det intuitive får styre, og det fysiske arbeidet blir en meditativ prosess.

Lange retter linjer tegnes tett i tett på frihånd uten å krysse hverandre, og artikulerer opplevelsen av at tiden går. Linjene gjentas, men ingen er like. Det er repetisjon med rytme og uendelig mange små variasjoner, nesten som pust.

Mine tegnede papirskulpturer forholder seg til kroppen i størrelse, og henger fritt fra taket i ett hjørne. Papirets evne til å danne en skulpturell form medfører en dialog mellom en mørkere innside som omsluttes av en lysere utside av tegnede linjer, og for meg åpner det opp for en følelse av uendelighet.

Den ene linjen går over i den andre linjen, like umerkelig som det ene øyeblikket går over i det neste.  Hvert øyeblikk forekommer bare en gang, men fordi alt bygger på det som har vært er det nødvendig for øyeblikkene å resonere med hverandre og til dels gjentas.

Artist statement:

Repetition, rhythm and continuance - like the very life we ​​live. Recognition that it is in the important small spaces that life itself and presence is.

My work consists of spatial installations, painting, drawing and graphics. The line as a means of expression has always followed me, and is the way I understand the world. The simplicity of the lines provides the opportunity to communicate something universal and general about life. I work in an abstract visual language, mainly with paper and felt-tip pens to get closer.

The sound of the marker sliding slowly across the paper, leaving traces of the concentrated movement of the hand gives a sense of presence. The senses' encounter with the material and the intuitive is allowed to rule, and the physical work becomes a meditative process.

Long lines that are repetitive drawn close together, articulate the experience of time passing. Each line repeated, but none is identical. It is repetition with rhythm and infinite differences, like breath.

My drawn paper sculptures relate to the body in size, and hang from the ceiling in one corner. The paper's ability to create a sculptural form, creates a dialogue between a darker inside surrounded by a lighter outside of drawn lines, and opens up a sense of infinity.

One line passes into the other line, just as imperceptibly as one moment passes into the next. Each moment occur only once, but because everything is a continuation of single moments, it is necessary for the them to repeat and resonate with each other.

  • Svart Instagram Ikon
bottom of page