1_Khronos I,II_rombilde b.jpg
r%C3%B8d_web%20str_edited.jpg

Mitt kunstneriske ståsted;

I min kunstneriske praksis uttrykker jeg meg gjennom tegning, maleri, skulpturelle installasjoner, grafikk og keramikk. Min interesse for filosofiske betraktninger knyttet til tid og vår menneskelige eksistens virker inn i kunsten min. Jeg undersøker forholdet mellom kroppen, bevisstheten og verden.

I mine linje-tegninger er selve tegnehandlingen utført i en langsom og konsentrert bevegelse som krever hele kroppens engasjement. Lange retter linjer tegnes tett i tett på frihånd uten å krysse hverandre, og artikulerer opplevelsen av at tiden går.  Nyanser i valøren oppstår som et resultat av varierende pigmenttettheten i tusjen. Linjene gjentas, men ingen er like. Det er repetisjon med rytme og uendelig mange små variasjoner, nesten som pust.

Mine tegnede papirskulpturer forholder seg til kroppen i størrelse, og henger fritt fra taket i ett hjørne. Papirets evne til å danne en skulpturell form medfører en dialog mellom en mørkere innside som omsluttes av en lysere utside av tegnede linjer, og for meg åpner det opp for en følelse av uendelighet.

Den ene linjen går over i den andre linjen, like umerkelig som det ene øyeblikket går over i det neste.  Hvert øyeblikk forekommer bare en gang, men fordi alt bygger på det som har vært er det nødvendig for øyeblikkene å resonere med hverandre og til dels gjentas.

Artist statement:

I express myself through drawing, painting, sculptural installations, graphics and ceramics in my artistic practice. My interest in philosophical considerations relating to time and our human existence influences my art. I examine the relationship between the body, consciousness and the world.

My line drawings are performed in a slow and concentrated motion that requires the commitment of the entire body. Long lines that are repetitive drawn close together, articulate the experience of time passing. Small variations in the tone of the color leaves a tactile impression, that arise from variation in pigment density in the marker. Each line repeated, but none is identical. It is repetition with rhythm and infinite differences, like breath.

My drawn paper sculptures relate to the body in size, and hang from the ceiling in one corner. The paper's ability to create a sculptural form, creates a dialogue between a darker inside surrounded by a lighter outside of drawn lines, and opens up a sense of infinity.

One line passes into the other line, just as imperceptibly as one moment passes into the next. Each moment occur only once, but because everything is a continuation of single moments, it is necessary for the them to repeat and resonate with each other.

  • Svart Instagram Ikon